Financijsko izvješće 2016

AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA

Trg kralja Tomislava 6, 48000 Koprivnica

OIB: 84884764233 - IBAN: HR6823600001102278143

Predsjednik Udruge: Marijan Kereša bacc.ing.sec.

Tel: 091-541-9007, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.au-podravina.hr

 

PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE AIRSOFT

UDRUGA PODRAVINA ZA 2016 GODINU

 

Udruga osnovana: 26.04.2012.

Broj aktivnih članova: 8

Broj rekrativnih članova: 27

Predsjednik udruge: Marijan Kereša bacc.ing.sig.

Podpredsjednik udruge: Damir Podlesak bacc.oec.

Tajnik udruge: Davorka Kereša

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvoja i unapređenja airsofta na području Republike

Hrvatske, organiziranja airsoft susreta, provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti u prirodi

kako za članove tako i za goste Udruge.

Djelatnosti Udruge:

- organiziranje airsoft susreta sukladno posebnim propisima

- organizacija airsoft natjecanja u taktičkom pucanju (u daljnjem tekstu ANTP ) sukladno

posebnim propisima

- organiziranje tečajeva i seminara sukladno posebnim propisima

- organiziranje i provođenje treninga članova Udruge

- upravljanje objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik

- suradnja sa sličnim udrugama i drugim pravnim osobama

- informiranje javnosti o radu Udruge putem internet portala ili sredstava javnih glasila

- organiziranje sportsko rekreativnih aktivnosti

 

Na temelju ciljeva i djelatnosti iz statuta, strategije i vizije razvoja, te na temelju godišnjeg

plana Airsoft udruga Podravina je u 2016 godini organizirala 5 događaja.

1. JEDNODNEVNI AIRSOFT SUSRET

2. AIRSOFT NATJECANJE U TAKTIČKOM PUCANJU (ANTP/ATSC)

3. KAMP ZA OSNOVNOŠKOLCE (pilot projekt)

4. PROMOCIJA UDRUGE ZA GRAĐANE GRADA KOPRIVNICE

5. MEĐUNARODNI 24h AIRSOFT SUSRET

1. JEDNODNEVNI AIRSOFT SUSRET:

je prvi događaj u 2016 godini koji je održala Udruga a na temelju godišnjeg plana. Cilj ovog

događaja je širenje i popuralizacija airsofta i udruge u Koprivničko - križevačkoj županiji,

povečavanje broja događaja u organizaciji Udruge, povečavanje financija Udruge, kao i

omogučavanje sudionicima iz cijele Hrvatske sudjelovanje na susretu početkom godine kada

je smanjen broj organiziranih susreta na području RH. Na susretu je sudjelovalo oko 100

sudionika iz cijele Hrvatske.

2. AIRSOFT NATJECANJE U TAKTIČKOM PUCANJU (ANTP/ATSC)

Airsoft natjecanje u taktičkom pucanju (ANTP/ATSC) je drugi događaj u 2016 godini u

organizaciji Udruge, a održava se drugu godinu zaredom, te je jedino u RH koje se održava

zasebno od airsoft susreta i u obliku prolaska 5 poligona. Cilj i svrha natjecanja je

popularizacija airsofta ali i popularizacija ove kategorije natjecanja unutar airsoft aktivnosti,

što ima za cilj potencijalnu kategorizaciju airsofta kao sporta. Na natjecanju je sudjelovalo

oko 50 sudionika iz cijele Hrvatske.

 

3. KAMP ZA OSNOVNOŠKOLCE (pilot projekt):

 

Kamp za osnovnoškolce je u 2016 godini održan kao pilot projekt u svrhu razvoja udruge,

povečavanje broja događaja, povečavanja financija, širenja ponude i u svrhu edukacije

mladih o praktičnim znanjima iz područja orjentacije u prirodi, boravka i preživljavanja u

prirodi, prve pomodi, domovinskog odgoja, airsofta, tjelovježbe i samoobrane. Kamp je

održan u trajanju od 24 sata, te je na prvom kampu sudjelovalo oko 30 osnovnoškolaca iz

osnovnih škola s područja Koprivnice i okolice.

 

4. PROMOCIJA UDRUGE ZA GRAĐANE GRADA KOPRIVNICE:

Promocija Udruge održava se drugu godinu za redom na glavnom gradskom trgu u

Koprivnici, a ima za svrhu edukaciju građana o airsoftu, upoznavanje s Udrugom i radom

Udruge. U svrhu promocije članovi Udruge izlažu opremu i replike, postavljaju poligon za

gađanje meta kako bi članovi mogli isprobati replike, te odgovaraju na pitanja građana o

airsoftu i radu Udruge.

 

5. MEĐUNARODNI 24h AIRSOFT SUSRET:

Udruga tredu godinu za redom održava međunarodni 24 satni airsoft susret, koji je trenutno

jedan od najposječenijih i prema recenzijama sudionika i najbolji airsoft susret u RH i okolici.

Na susretu je u 2016 godini sudjelovalo oko 350 sudionika, što je ujedno bio i najvedi airsoft

susret u ovoj godini. Cilj je popuralizacija airsofta kao aktivnosti, povečavanje financija

Udruge, omogučavanje sudionicima iz RH, EU i zemalja u okolici sudjelovanje na jednom od

najkvalitetnijih airsoft susreta. Dugoročni plan je da ovaj ved tradicionalni susret preraste u

jedan od pet največih u Europi.

 

Članovi udruge su u 2016 godini osim vlastitih organizacija sudjelovali i na događajima drugih

klubova iz Hrvatske.

U 2016 godini bili smo na 9 airsoft susreta, 2 airsoft sajma, 1 airsoft natjecanju.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016

 

PRIHODI:

 

Članarine i upisnine 24 699,00 kn

Kotizacije za susrete i natjecanja 41 250,00 kn

Donacije 15 200,00 kn

UKUPNO: 81 150,00 kn

 

RASHODI:

 

Službena putovanja 13 798,00 kn

Izdaci za usluge 5 461,00 kn

Izdaci za materijal i energiju 12 197,00 kn

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 1024,00 kn

Ostali izdaci (reprezentacija, kotizacije,

 

premije)

 

48 525,00 kn

UKUPNO RASHODA 81 005,00 kn

VIŠAK PRIMITAKA U TEKUČOJ GODINI 145,00 kn

 

ZAKLJUČAK

 

Airsoft udruga Podravina je na temelju godišnjeg plana rada za 2016 godinu, te na temelju

strategije i vizije razvoja, u odnosu na predhodnu godinu, ostvarila rast prihoda od oko 35%,

porast broja članova za 50%, povečala broj događaja u vlastitoj organizaciji sa 3 na 5, te je

povečala broj gostovanja na događanjima u odranizacijama drugih Udruga.

Za 2017 godinu nam je cilj nastaviti ovaj trend rasta u svim aspektima rada Udruge, kao i

tražiti nove načine za jačanje financija, broja članova i suradnji kako sa lokalnom zajednicom,

tako i na državnoj razini te sa svim zainteresiranim za suradnju sa našom Udrugom.

 

Predsjednik AU Podravina

Marijan Kereša bacc.ing.sig.

 

LINK do dokumenta